Mungiu: “432 are scene aspre”

31 mai 2007
Cristian Mungiu a venit în vizit? la Marius Tuc? Show. Au mai fost invita?i: Laura Vasiliu , Ana Maria
Marinca (a venit mai târziu) ?i Vlad Ivanov , actorii principali din 4 luni, 3
s?pt?mâni ?i 2 zile. Mungiu a fost rugat de Tuc? s? î?i povesteasc? via?a.


„În 94 am plecat
de la Ia?i, am l?sat familia ?i am venit s? fac ?coala de film în Bucure?ti. A
doua ?coal? a fost în timpul facult??ii. Am lucrat la filmele str?ine f?cute
atunci în România. Am fost asistent de regie la produc?iile franceze ?i
americane turnate la Bucure?ti.

Dup? ?coal? am
avut baft? s? pot face filme. Am scris primul lung metraj –Occdient – am fost
cu el la Cannes în 2002. Au urmat 5 ani în care am f?cut multe lucruri ?i aveam
presiunea c? nu încep cel de-al doilea film. Am mai f?cut un scurt metraj, care
a f?cut parte dintr-un lung metraj colectiv. Am f?cut casa de produc?ie Mobra
Film ?i am f?cut un copil ?i acest lucru mi-a schimbat perspectiva. Am scris 4
scenarii care nu m-au mul?umit ?i apoi am realizat 432.”


„Nu am ie?it din
ritmul care a înso?it emo?ia victoriei. Am încercat în sal? la Cannes s? m?
adun ca s? pot primi orice fel de veste, aveam totu?i o speran?? ?inând cont de
presa pe care am avut-o în timpul festivalului. M-am preg?tit s? spun ?i eu
trei cuvinte f?r? s? m? calc pe pantaloni. Bucuria cea mai mare este cea pe
care o ai dup? ce afli reac?iile celor de acas?.


„Am fost oprit pe
strad? în Fran?a, am primit evantaie chine?ti în avion, o invita?ie s? predau
cinema la indianapolis ?i am primit o propunere de colaborare de la un
compozitor italian. Astea s-au întâmplat în Fran?a.”


Nu a ?tiut pân?
în ultima secund? c? va lua premiu. Diminea?a i s-a spus s? r?mân? pentru
festivitate ?i b?nuia c? va lua o distinc?ie, dar nu ?tia care. Când s-a dus
premiul de regie, a avut o strângere de inim?.

„Eram un pic în
reluare. Încercam s? îmi st?pânesc emo?iile ?i s? m? comport normal pe scen?.”


Laura Vasiliu: „Nu
m-am gândit la premiu nici când f?ceam filmul, nici în timpul festivalului”

Vlad Ivanov : „Când
am citit scenariul, am crezut c? este un film mare. La decernarea premiilor
jucam la Na?ional ?i într-o pauz? i-am anun?at colegii c? am luat Palme
d’or,
iar la final sala a aplaudat.”

Marinca: „Înc?
zbor. Nu îmi vezi aripile ? E primul film în limba român? pe care îl fac.Am
sim?it c? este un mare film în timp ce îl f?ceam. Un premiu nu poate fi un scop
pentru un artist.”


Mungiu: „Am fost
dezam?git la început c? între Ana Maria ?i personajul ei nu este o mare
leg?tur?. Dup? ce a citit primele replici, mi-am dat seama c? este cea
potrivit?. Are un amestec de fragilitate ?i for??”

 
„Sunt secven?e în
film destul de aspre care impresioneaz? un spectator, mai ales din str?in?tate.
Am vrut s? fac acest film cu cadre lungi, de 8 – 10 minute. Am tras 27 de duble
la acest film.”


Tuc? a dat imagini
de la o emisiune de-a sa, de acum cinci ani, în care a fost invitat Mungiu. Ce
spunea regizorul atunci:

„Am lucrat la
televiziune, dar nu mi-a pl?cut, era prea mult? grab?. Am vrut s? fac film ?i
am reu?it s? scot Occident. Mi-am dat seama c? voi fi regizor de-abia când am
intrat în ?coal?. Când eram mic m? uitam la filme ?i unele lucruri nu îmi
pl?ceau în produc?iile române?ti. În România nu sunt suficien?i bani pentru a
fi o industrie cinematografic? astfel c? nu po?i acoperi num?rul de actori,
nici m?car cei din Bucure?ti. Când faci un film rar, e greu s? faci ?i de
festival ?i de pia??, s? plac? la toat? lumea. Vreau s? folosesc capitalul se
simpatie pentru a face un film care s? nu contrazic? Occident.”


Revenind în
prezent:


„A fost dificil
între cele dou? filme, se adun? anii ?i nu e greu s? faci primul film, ci pe
cel de-al doilea. Presiunea e mult mai mare. Aceasta te motiveaz?, dar nu e
pl?cut.  


Secven?e din
scurt metrajul „Curcanii nu zboar?”. O fat? de la ?ar? este trimis? de tat?l ei
s?-?i viziteze mama la spital. Nu cu mâna goal?: ceva b?nu?i ?i un curcan la
care fata ?inea foarte mult, toate pentru doctori. Pe drum, fata decide s?
elibereze curcanul ?i îl abandoneaz? într-o p?dure. Se r?zgânde?te. Nu poate
intra la spital ?i revine a doua zi. Las? curcanul prietenului ei s? îl taie,
dar pas?rea se sperie ?i zboar?. De?i fata ?tia c? el nu zboar? niciodat?.


„Curcanul a fost
foarte în?eleg?tor. Am filmat cu el pe timp de noapte la Palatul Parlamentului,
f?r? autoriza?ie.”


„Cât am stat la
Cannes, m-am sim?it respectat. Acolo meseria mea este foarte respectat?.


Marinca: „Experien?a
de la Cannes a fost scurt?, am stat doar dou? zile. Acolo am v?zut pentru prima
oar? filmul. Dup? premier? ne-am adunat to?i în camera lui Vlad ?i am stat
împreun? pân? la 7 diminea?a. A?a ne-am bucurat.”


„Deocamdat?, fac
filme în limba român?. Pove?tile mele sunt legate de aceste locuri pentru c? nu
am tr?it la Londra sau în America”.

 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X